Thông tin trả về

Sau khi nhận được sản phẩm của bạn, bạn có tùy chọn trả lại sản phẩm của mình trong vòng ngày 14 mà không cần đưa ra lý do. Điều này không áp dụng cho các sản phẩm cá nhân.

Bạn trả lại sản phẩm của bạn ở trạng thái ban đầu với tất cả các phụ kiện. Sử dụng nó cho việc này mẫu hủy bỏ.

Bạn chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển trở lại.